Zastupovanie klienta a ďalšie služby

Služby patentového zástupcu sa poskytujú na základe dohody vychádzajúcej z konkrétnej požiadavky klienta. Najčastejšie sa jedná o zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (alebo inými registračnými autoritami) vo veci získania ochranného dokumentu na vynález/patent, dizajn, úžitkový vzor alebo ochrannú známku, vypracovanie námietok proti zápisu konfliktnej ochrannej známky, návrhu na výmaz ochrannej známky, vypracovanie podaní v kategóriách rôznych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam vo veciach priemyselných práv a podobne.

Súčasťou poskytovaných služieb je aj spravovanie priemyselných práv, udržiavanie platnosti príslušných ochranných dokumentov, monitorovanie prihlasovaných ochranných známok v zadanom segmente komodít, vypracovanie aktívnych licenčných zmlúv v prospech klienta, zabezpečovanie prevodu alebo prechodu práv na tretie osoby a podobne.

Významnou časťou poskytovaných služieb je činnosť patentového zástupcu smerujúca k uplatňovaniu oprávnených záujmov klienta, ako je napr. pomoc pri riešení sporov z priemyselného vlastníctva, jeho zastupovanie pred súdmi, orgánmi štátnej správy aj mimo nich - všetko v záujme vymáhania práv klienta, vyplývajúcich z príslušných právnych noriem platných v čase vzniku sporu.

naspäť