Rešerše

Patentová a známková kancelária SIGNUM vypracováva pre svojich klientov rôzne druhy rešerší. Sú to napr. rešerše (vyhľadávanie, monitoring) na súčasný stav techniky v zadanej oblasti, rešerše na stav priemyselných práv, na novosť konkrétneho riešenia, rešerše ochranných dokumentov v jednotlivých kategóriách ochrany - ako sú ochranné známky, patenty a dizajny konkurenčných subjektov alebo dokumenty platné na určenom teritóriu.

naspäť