Konzultačná a poradenská činnosť

Konzultačná a poradenská činnosť zahrňuje všetky kategórie priemyselných práv, ale aj súvisiacu oblasť autorských práv a iných druhov nehmotného majetku, ako je napr. know-how, goodwill a podobne.

Pomerne častá je požiadavka na konzultácie v prípade vzniku konfliktných situácií spojených s porušovaním práv k ochrannej známke, nekalosúťažným konaním tretích osôb, porušovaním zmluvne dojednaných licenčných podmienok a podobne.

Patentová a známková kancelária SIGNUM poskytuje svojim klientom konzultácie a poradenstvo založené na kvalifikovanej analýze informácií klienta, poznatkov získaných z otvorených i špeciálnych zdrojov.

Profesionálnou samozrejmosťou je pritom zachovávanie absolútnej mlčanlivosti a maximálnej obozretnosti pri práci s dôvernými údajmi, poskytnutými klientom, v záujme dosiahnutie optimálneho riešenia problému.

naspäť