Patent

... je ochranný dokument udeľovaný na vynález, ktorý spĺňa všetky kritériá patentovateľnosti definované v zákone a je kedykoľvek priemyselne využiteľný.

Patent sa udeľuje na nový výrobok/zariadenie, technológiu/spôsob, látku, zmes a kombináciu týchto kategórií. Majiteľovi patentu poskytuje výlučné právo na jeho priemyselné (komerčné) využitie, distribúciu a podobne.

Patent je možné previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu, jeho platnosť je 20 rokov od podania žiadosti o jeho udelenie.

naspäť