Ochranná známka

... je akékoľvek označenie tvorené najmä slovami, písmenami, číslicami, kresbami a ich vzájomnou kombináciou, tvarom výrobku alebo jeho obalom, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary a/alebo služby jedného subjektu od tovarov a/alebo služieb iného subjektu a ktoré je zapísané do registra ochranných známok. Prihlasovateľ ochrannej známky sa stáva jej majiteľom až vtedy, ak sú splnené všetky zákonné podmienky na jej zápis do registra na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Samotnou jej registráciou potom vzniká jej majiteľovi výlučné právo označovať zapísanou ochrannou známkou svoje tovary a/alebo služby pre ktoré je zapísaná. Rovnako je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®, čím dáva najavo spotrebiteľovi, ale aj konkurencii, že sa jedná o značku chránenú zákonom. Bez jeho osobitného súhlasu nesmie nikto používať označenie zhodné alebo zameniteľné s touto jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary a/alebo služby. Takto sa jej majiteľ veľmi účinne chráni pred jej neželaným napodobovaním alebo iným nekalosúťažným konaním konkurencie. Doba platnosti ochrannej známky je 10 rokov a obnovovať ju možno prakticky bez obmedzenia.
naspäť