Formy ochrany priemyselného vlastníctva

Priemyselné vlastníctvo má v modernom podnikaní a vyspelej ekonomike svoj nenahraditeľný význam

Každé seriózne hodnotenie perspektívnosti a bonity podnikateľského subjektu zohľadňuje aj túto kategóriu tzv. nehmotného majetku, pričom platí, že subjekt, v ktorého majetkovom portfóliu nie je kategória priemyselných práv zastúpená, je hodnotený z hľadiska jeho ďalšieho vývoja a expanzie ako neperspektívny.

Podnikateľský subjekt, ktorý na tieto súvislosti pamätá, má k dispozícii hneď niekoľko právnych inštitútov, ktorými môže svoj nehmotný majetok chrániť: