Dizajn

... je vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál výrobku samotného alebo jeho zdobenia.

Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter. Pôvodcom dizajnu je fyzická osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou. Platnosť ochrany dizajnu je 5 rokov a môže byť na základe žiadosti jeho majiteľa predĺžená opakovane najviac štyrikrát, vždy o 5 rokov, t.j. až na celkovú dobu ochrany 25 rokov odo dňa podania prihlášky.

Majiteľom dizajnu je fyzická alebo právnická osoba zapísaná v registri ako jeho majiteľ. Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať zapísaný dizajn, brániť tretím osobám využívať zapísaný dizajn bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie zapísaného dizajnu, previesť zapísaný dizajn na inú osobu alebo zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo.

Právo na dizajn môže byť formou písomnej zmluvy prevedené na inú fyzickú alebo právnickú osobu.

naspäť